Erasmus mobilitások kreditbeszámítás

A Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára a hallgatói mobilitásokra folyamatos a jelentkezés az nye.hu/international oldalon. A Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai az egyetem intézeteivel együttműködve segítenek a hallgatóknak a szaknak megfelelő egyetem kiválasztásában, valamint az elismerésre kerülő tantárgyak kiválasztásában.

A Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. § -ának 5- bekezdése alapján a mobiltásban résztvevő hallgatók kérhetik az óralátogatás alóli felmentést.

Óralátogatás alóli felmentést, tanulmányi szerződés alapján folytatott külföldi tanulmány esetén a tantárgyak oktatóinak tájékoztatásával engedélyezhet a Tanulmányi Albizottság (továbbiakban: TB). Nem adható felmentés tréningek, szakmai gyakorlatok, laborgyakorlatok és egybefüggő gyakorlatok látogatása alól. Az igazolással alátámasztott kérelem a regisztrációs héten terjeszthető elő, kivéve, ha a hallgatónak a kedvezményre jogosító körülményeiben a félév során történik változás.

A kérelem formanyomtatvány a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról tölthető le (Kérelem a Tanulmányi Albizottsághoz). Kitöltés után az intézethez kerül, ahol az érintett oktatók véleményezik azt. Ezután a TB meghozza a döntését a kérelemmel kapcsolatban. A hallgatót a Tanulmányi Albizottság Munkatársa határozatban értesíti a döntésről.

Kiutazás előtt a Learning Agreement for Studies dokumentumot a hallgató elkészíti. A formanyomtatványhoz a linket az Erasmus döntésről értesítő levélben kapják meg. A felvehető tanegységeket a partnerintézmények kiadványaiban, ill. weblapján találhatják meg.

Külföldről hazaérkező hallgató kéri a kint megszerzett kreditek beszámítását. A hallgató által külföldön megszerzett kreditek beszámítását a Kreditátviteli Albizottság (a továbbiakban: KÁB) ismerheti el.

A külföldi tanulmányút befejezését követően a hallgatónak a kreditbeszámítás elindításához szükséges letöltenie a „Kérelem a Kreditátviteli Albizottsághoz” című kérelmet a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról. A dokumentum kitöltés után (az Erasmus koordinátor aláírásával ellátva) az adott intézethez kerül, szakfelelős általi elbírálásra. A KÁB ezután hozza meg a döntését a beszámítással kapcsolatban. A döntésről a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársa a Neptun-rendszerben rögzíti az elismert tantárgyakat, valamint határozatban értesíti a hallgatót.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szerint el kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint a külföldi felsőoktatásban résztanulmányokat folytató hallgató kreditelismerése az Intézmény (vagy a hallgató) és a külföldi felsőoktatási intézmény közötti szerződésben meghatározottak alapján történik. A szakon beszámítható tantárgyak tekintetében a szak intézményi mintatanterve az irányadó. A külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tantárgyi kreditet, amely a hallgató mintatantervével nem feleltethető meg, a mintatanterv szabadon választható tantárgyi kreditjeinek ismerhető el. A kreditek átvitele a különböző európai országok felsőoktatási intézményei között az ECTS (European Credit Transfer System), vagyis az Európai kreditátviteli rendszerkeretei között történik. Az ECTS érdemjegyek átszámítása magyar érdemjegyekre:

ECTS érdemjegyMagyar érdemjegy
A5
B4
C3
D/E2
F/FX1

Háromfokozatú osztályozásnál: Kiválóan megfelelt: 5=A, megfelelt: 3=C, nem felelt meg: 1=F.

A hallgatók Erasmus mobilitása a diplomamellékletben feltüntetésre kerül.

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.